Tuesday, January 4, 2011

Mumbai: Bird's eye view-2

Where land hugs sea. Photo: Vikas Sarthi 3.2 megapixel
Dense Bulding Forest. Photo: Vikas Sarthi 3.2 megapixel
Dharavi. Photo: Vikas Sarthi 3.2 megapixel

No comments:

Post a Comment